Pro déle trvající neaktivitu jste byli odhlášeni. Přihlaste se znovu.

Informační systém projektu OLEK

Vítejte na stránkách informačního portálu projektu OLEK („Zefektivnění služeb veřejné správy v oblasti lokální ekonomiky a rozvoje území.“) Projekt se zabývá zkvalitněním a zefektivněním procesů a postupů ve veřejné správě v oblasti lokální ekonomiky a územního rozvoje v rámci vybraných obcí a dobrovolných svazků obcí.

Tento portál slouží jako informační a komunikační nástroj pro mikroregiony a Dobrovolské svazky obcí zapojené do projektu, včetně možnosti nahrávání a stahování dokumentů dostupných v informačním systému.

Projekt OLEK je veden pod registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016674 a je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost.

 

Aktuálně

Komunikace obcí a DSO s aktéry LEK – principy a metodická doporučení

30.6.2022

Hlavním cílem této metodiky je poskytnout jednoduchý metodický návod pro budování aktivní komunikace obcí a DSO s aktéry lokální ekonomiky (LEK) ohledně rozvoje LEK. Komunikací pro účely této metodiky rozumíme sdělování a výměnu informací mezi obcí a dalšími aktéry LEK. Vhodná forma, struktura i obsah komunikace mezi obcí a klíčovými aktéry LEK může přispět k efektivnější výměně informací a rozvoji LEK.

Soubory ke stažení
Soubor

Metodika analýzy území z pohledu lokální ekonomiky

1.7.2022

V rámci projektu "Obce a lokální ekonomiky" došlo k vytvoření metodiky vztahující se k jednoduchému návodu pro vypracování situační analýzy o stavu území a lokální ekonomiky obce, případně širšího území (DSO apod.)

Soubory ke stažení
Soubor

Událo se v únoru a březnu

4.4.2022

Druhý a třetí měsíc roku 2022 se nesly v duchu tvrdé práce. Proběhlo 2. a 3. kolo situačních analýz, dvě společná jednání a byla zhotovena šablona pro zpracování „Analýzy LEK a dosavadních aktivit obcí a DSO k podpoře LEK.“

Proběhlo 2. kolo situačních analýz,  ke kterému se vázalo společné jednání, uskutečněné 15. 2. 2022. Během jednání byla specialisty rozvoje lokální ekonomiky a hospodaření poskytnuta zpětná vazba k dosud vypracovaným analýzám území a lokální ekonomiky. Specialisté DSO na rozvoj lokální ekonomiky byli pověřeni vypracováním zbývajících analýz do předem určitého počtu, který je individuální pro každé DSO na základě velikosti území.

Měsíc březen byl vyhrazen pro dodělávání finálních situačních analýz. Další společné jednání proběhlo 18. 3. 2022, během kterého byly představeny aktivity a dílčí cíle v nadcházejícím období, a proběhlo vyhodnocení uplynulého měsíce. Zároveň obdrželi všichni specialisté ze zapojených DSO individuální komentáře a doporučení ke svým analýzám. Dohromady bylo ke dni 31. 3. 2022 vypracováno 114 analýz obcí a měst. V souvislosti s tím byla specialisty rozvoje lokální ekonomiky vypracována „Analýza LEK a dosavadních aktivit obcí a DSO k podpoře LEK,“ která bude sloužit jako šablona pro zapojené pracovníky z DSO pro vyhotovení analytické části strategie rozvoje území a podpory LEK.

Dále je naplánováno společné setkání v Brně, a to v měsíci květnu. O přesném datu Vás budeme včas informovat. 

PROJEKT OLEK V ROCE 2022

4.2.2022

Nový rok přinesl projektu OLEK další splněné milníky.

Nový rok přinesl projektu OLEK další splněné milníky. Proběhlo první kolo situačních analýz, kdy specialisté ze zapojených DSO analyzovali stav území a lokální ekonomiky obcí a měst, a to za pomoci Metodiky pro analýzu území. Specialisté tak provedli situační analýzu v dalších pěti obcích ve svém území. Finálním výsledkem je celkově 50 situačních analýz měst a obcí. Dohromady s předchozími pilotními analýzami již bylo v rámci projektu OLEK vypracováno 70 situačních analýz měst a obcí po celé ČR.

Výstupem z mapování jednotlivých zapojených obcí a DSO (sesbíraná data, identifikované potřeby) budou dílčí analýzy zapojených DSO, ve formě strategických dokumentů za každý zapojený zainteresovaný subjekt, které budou následně shrnuty speciality rozvoje lokální ekonomiky do jednoho souhrnného analytického dokumentu.

Nadále je nepřetržitě v provozu "Rozvojové centrum pro lokální ekonomiky,“ zajišťující kontinuální a bezproblémovou činnost projektu, plnění cílů projektu a kvalitu jeho výstupů. V rámci této činnosti dále probíhají pravidelná setkání realizačního týmu se specialisty zapojených DSO. Během setkání byl zhodnocen stav realizace projektu a byly představeny aktivity a dílčí cíle v nadcházejícím období. Další společné jednání je naplánováno na 15. 2. 2022.

Mapa zapojených DSO

30.11.2021
Soubory ke stažení
Soubor

Projekt OLEK pokračuje

30.11.2021

Projekt OLEK („Zefektivnění služeb veřejné správy v oblasti lokální ekonomiky a rozvoje území.“) se již blíží k polovině svého trvání a úsilí všech zainteresovaných subjektů přináší ovoce.

 

Projekt OLEK („Zefektivnění služeb veřejné správy v oblasti lokální ekonomiky a rozvoje území.“) se již blíží k polovině svého trvání a úsilí všech zainteresovaných subjektů přináší ovoce. Na konci listopadu byly vyprodukovány první výstupu projektu, a to pilotní Analýzy lokální ekonomiky a její dosavadní podpory ze strany obce. Tyto situační analýzy zaštitují myšlenku celého projektu OLEK, a to že lokální ekonomika je klíčová pro kvalitu života v území a jeho rozvoji, a budou nedílnou součástí strategických dokumentů zabývajících se rozvojem daného území. Celkem bylo vypracováno 20 analýz měst a obcí, které se nacházejí na území jednotlivých zapojených Dobrovolných svazků obcí.

V prvních dvou kvartálech projektu se také uskutečnily dvě setkání se specialisty Dobrovolných svazků obcí, které se týkaly mimo jiné informací a požadavků na tvorbu strategických dokumentů za pomoci Metodiky pro zpracování analýzy území, která byla vytvořena Specialisty rozvoje lokální ekonomiky a hospodaření. Hlavním cílem metodiky je nabídnout jednoduchý návod pro vypracování situační analýzy stavu území a lokální ekonomiky obce, případně širšího území jako je DSO. Druhé jednání bylo uskutečněno formou workshopu, kdy byly představeny nástroje, s jejichž pomocí mohou obce, popř. DSO, pracovat, aby aktivněji podporovali lokální ekonomiku a více využívali její potenciál. Na první polovinu ledna 2022 je naplánováno třetí setkání se specialisty DSO. Bližší informace k tomuto jednání budou poskytnuty během prosince 2021.

Byl spuštěn informační systém Projektu OLEK (www.projektolek.cz). Tento portál slouží jako informační a komunikační nástroj pro mikroregiony a Dobrovolské svazky obcí zapojené do projektu, včetně možnosti nahrávání a stahování dokumentů dostupných v informačním systému. Na hlavní stránce je možné nalézt aktuality týkající se projektu.

Projekt OLEK je veden pod registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016674 a je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost.